Algemene Voorwaarden Project Cece

12 maart 2019 14:00

Algemene Voorwaarden Project Cece

Dit zijn de algemene voorwaarden van Project Cece Holding B.V. (“Project Cece”), een onderneming met adres Oetewalerstraat, 83, Amsterdam. Project Cece is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73906077.

Toepasselijkheid

 1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Project Cece, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Project Cece en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website https://www.projectcece.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van Project Cece aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en alle rechtspersonen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4.     Project Cece zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://www.projectcece.nl.
 5.     De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Project Cece

Project Cece biedt een online platform voor eerlijke en duurzame kleding. De onderneming biedt een online platform waar eerlijke en duurzame kleding van verschillende webshops verzameld wordt op één website. Project Cece is geen webshop en laat dus alleen de producten zien, de werkelijke aankoop wordt gedaan op bij de webshop waar het product wordt verkocht.

Gebruik Website

 1.     Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen.
 2.     Gebruiker mag het volgende niet uploaden op de Website of via de Website verspreiden:
 3.     Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content zonder vernoeming van de eigenaar;
 4.     Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
 5.     Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
 6.     Ongevraagde reclame (spam);
 7.     Foute of misleidende informatie; en/of
 8.      Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.
 9.     Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 10.     Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
 11.     Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar [email protected]
 12.     Project Cece behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op de Website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Verder mag u de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Project Cece of de verstrekker van de informatie (bv. Winkels, merken en bloggers verantwoordelijk voor de informatie), is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Account

 1.     Gebruiker dient minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
 2.     Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen.
 3.     Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. Project Cece mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt.
 4.     Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk melden bij Project Cece. Project Cece zal in dat geval gepaste maatregelen nemen.
 5.     De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen.
 6.     Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan Project Cece verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7.     Project Cece is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 8.     Project Cece heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft Project Cece het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9.     Indien Project Cece van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan Project Cece de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. Project Cece kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door:
 10.     het account van Gebruiker te verwijderen; of
 11.     onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

Aansprakelijkheid

 1.     Project Cece is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2.     Project Cece is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
 3.     gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
 4.     onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 5.     Project Cece is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.

Privacy

 1.     Project Cece maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren. Voor meer informatie hierover kan onscookiebeleid worden geraadpleegd.
 2.     Project Cece slaat met toestemming gebruikersgegevens op, meer informatie over hoe Project Cece omgaat met gebruikersdata en gebruikersgegevens is te vinden in de Privacy Policy.
 3.     Project Cece slaat de afbeeldingen die in de Project Cece zoekfunctie worden upgeload op. Hoe er met deze data wordt omgegaan staat beschreven in de Privacy Policy.

Klachten

 1.     Bij Project Cece ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.
 2.     Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Inschakeling derden

 1.     Project Cece is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. Project Cece is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van Project Cece impliceert dat de Gebruiker Project Cece machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2.     Project Cece neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Project Cece is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Project Cece.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven Project Cece en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. Project Cece zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen

Project Cece behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is de vinden op de Website.

Overige bepalingen

 1.     Project Cece mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2.     Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Project Cece, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1.     Deze algemene voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Project Cece en Gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam. 

Contact

Voor financiele of juridische vragen is ons contactadres:
N. Veenhoven
Oetewalerstraat 83
1093 ME, Amsterdam
The Netherlands

[email protected]

 

Join the fair fashion movement

Samen staan we sterk! Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen
in eerlijke en duurzame mode.